fbpx
odszkodowanie za lot opóźniony

Rewolucja?! Odszkodowanie za opóźniony lot co najmniej dwie godziny?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów Rozporządzenia 261/2004 odszkodowanie przysługuje wyłącznie w przypadku odwołania lotu. Dzięki TSUE pasażerów, których lot został opóźniony, co najmniej trzy godzin należy traktować jak pasażerów odwołanych lotów, a więc przysługuje im również odszkodowanie.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. o sygn. III Ca 777/18 stwierdził, że skoro opóźnienie lotu wynosiło ponad 2 godziny a odległość lotu wynosiła 1387 km pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 euro. Wyrok ten ma charakter rewolucyjny, ponieważ przyznał odszkodowanie pasażerom, których samolot opóźnił się o 2 godz 58 min, co w świetle ugruntowanego orzecznictwa jest niedopuszczalne.

Niestety stanowisko przyjęte przez sąd należy uznać za błędne, gdyż nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w przepisach prawa. Sąd za podstawę prawną wskazał art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia.

Artykuł 6

1. Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

a) o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów; lub

b) o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów; lub

c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b),

pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego:

i) pomoc określoną w art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2; oraz

ii) gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu, pomoc określoną w art. 9 ust. 1 lit. b) i c); oraz

iii) gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pomoc określoną w art. 8 ust. 1 lit. a).

Z powyższego przypisu wynika, że pasażerowie opóźnionych lotów opóźnionych o dwie godziny otrzymują pomoc określoną wyłącznie w art 9 Rozporządzenia.

Natomiast art. 7 ust. 1 Rozporządzenia wprost wskazuje, że przepisy te stosuje się wyłącznie w przypadku odwołania do tego artykułu. W związku z powyższym, aby pasażerom lotów opóźnionych, co najmniej dwie godziny przysługiwało odszkodowanie to w art. 6 ust. 1 pkt i powinno znaleźć się odesłanie do art. 7 Rozporządzenia, którego w tym przepisie zwyczajnie nie ma. Odesłanie powinno być skonstruowane tak jak ma to miejsce w art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Artykuł 7

1.W przypadku odwołania do niniejszego artykułu, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.

Z powyższych względów należy stwierdzić, że wyrok ten opiera się na błędnej wykładni przepisów, a bardziej prawidłowym byłoby stwierdzenie, że na niedopatrzeniu składu sędziowskiego. Niemniej wyrok ten jest prawomocny i może stanowić wyznacznik dla innych składów orzekających, choć jest to mało prawdopodobne. Należy uzbroić się w cierpliwość czekając na kolejny wyrok.

AirCompensa.com świadczy usługi związane z pomocą uzyskania odszkodowania (odszkodowanie za lot opóźniony).