Odszkodowanie za lot American Airlines

Podstawą dochodzenia odszkodowania za lot American Airlines jest Rozporządzenie (WE) 261/2004. Na jego podstawie American Airlines jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, gdy lot został odwołany, opóźniony o więcej niż 3 godziny oraz w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład. Odszkodowanie za lot American Airlines zależy od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a ostatecznym miejscem docelowym i wynosi:
250 EUR – dla wszystkich lotów do 1500 km
400 EUR – dla wszystkich lotów do 3500 km oraz lotów wewnątrz Unii Europejskiej
600 EUR – dla wszystkich lotów powyżej 3500 km
*Odszkodowanie w wysokości 300 EUR przysługuje za lot powyżej 3500 km, gdy opóźnienie nie przekracza 4 godzin.
Ważne: W odróżnieniu od linii wspólnotowych odszkodowanie nie przysługuje, gdy miejsce wylotu jest położone poza Unią Europejską.

Opóźniony lot American Airlines

Prawo do odszkodowania za opóźniony lot American Airlines przysługuje, gdy w chwili otwarcia drzwi samolotu przekracza ono 3 godziny w stosunku do planowanej godziny lądowania. Prawo to nie wynika wprost z przepisów Rozporządzenia, a zostało wyinterpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że nie ma najmniejszego znaczenia opóźnienie powstałe przy wylocie samolotu. Opóźnienie liczymy tylko i wyłącznie w miejscu docelowym, co ma istotne znaczenie w przypadku lotów składających się z kilku odcinków. Jeżeli podróżujesz LOT z Warszawy do Singapuru, a następnie American Airlines z Singapuru do Sydney i opóźnienie powstało na drugim odcinku z wnioskiem o odszkodowanie możesz wystąpić do LOT.

Odwołany lot American Airlines

Odwołany lot to lot, który nie odbył się, chociaż zarezerwowano na niego przynajmniej jedno miejsce. Lot to operacja transportu lotniczego wykonywana pomiędzy miejscem wylot, a miejscem docelowym niezależnie od ilości odcinków. Odwołany lot oznacza rezygnację przewoźnika z wykonywania przewidzianego rozkładem lotu. O odwołaniu lotu American Airlines nie przesądza informacja umieszczona na monitorach lotniskowych, ani czas odlotu, który może zwiększyć się nawet o dobę.  Najistotniejsza jest zmiana rezerwacji pasażera na inny lot wynikający z rozkładu z innym numerem lotu. American Airlines nie ponosi odpowiedzialności, gdy poinformuje o odwołaniu lotu, co najmniej 14 dni przed odlotem.

Odmowa przyjęcia na pokład American Airlines

Odmowa przyjęcia na pokład American Airlines oznacza odmowę przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia samolotu. American Airlines nie ponosi odpowiedzialności, gdy odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. Za racjonalne uzasadnioną nie uznaje się odmowy przyjęcia na pokład, gdy przyczyną jest overbooking.

W jakich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie za lot American Airlines?

Odszkodowanie za lot od American Airlines nie przysługuje, jeśli American Airlines udowodni, że odwołanie lub opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.
Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się m.in.:
– destabilizacji polityczną,
– warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot,
– nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo,
– strajków kontrolerów lotu.
Za okoliczności niezwalniające American Airlines z odpowiedzialności uznaje się m.in.:
– usterkę techniczną samolotu,
– system rotacji
– przekroczenie czasu pracy załogi czy
– niestawienie się jej członka

Jak uzyskać odszkodowanie za lot American Airlines?

Jeśli Twój lot American Airlines został odwołany lub opóźniony, albo odmówiono Ci przyjęcia na pokład zachęcamy do wypełnienia formularza. Zajmiemy się za Ciebie wszystkimi formalnościami związanymi z dochodzeniem odszkodowania za lot od American Airlines przy gwarancji najniższej prowizji na rynku. Prowizja nie ulega zmianie przy wystąpieniu na drogę sądową. Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia formularza w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, a nasi specjaliści zweryfikują przyczynę wskazaną, przez American Airlines. Wielokrotnie udało się nam uzyskać odszkodowanie za lot dla pasażerów, którym American Airlines odmówił wypłaty odszkodowania.

Złóż wniosek o odszkodowanie za lot American Airlines:

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Odszkodowanie za odwołany lot 

Odmowa wejścia na pokład