fbpx

Regulamin

§ 1

[Definicje]

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego AirCompensa.com. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zdefiniowane poniżej terminy należy rozumieć w następujący sposób:

 1. AirCompensa – Łukasz Kuca Bdb Investments, ul. Nowomiejska 9, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361821946;
 2. Rozporządzenie (WE) 261/2004 – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lub dużego opóźnienia lotów;
 3. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz współpasażerowie wskazani w Formularzu;
 4. Roszczenie – uprawnienie przysługujące Użytkownikowi zgodnie z art. 7 Rozporządzenia w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lotu oraz odmowy wstępu na pokład;
 5. Przewoźnik – oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencje na prowadzenie działalności;
 6. Cesja – Umowa Cesji zawarta pomiędzy Użytkownikiem a AirCompensa, na podstawie której, Użytkownik przelewa na rzecz AirCompensa całość przysługującego wobec Przewoźnika Roszczenia;
 7. Umowa – wzajemne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a AirCompensa, zawarte w chwili zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika, w ramach której może zostać zawarta Cesja;
 8. ULC – organ właściwy miejscowo odpowiedzialny za wykonywanie postanowień Rozporządzenia;
 9. Odszkodowanie – oznacza kwotę pieniężną wypłaconą AirCompensa lub bezpośrednio Użytkownikowi zgodnie z przepisami Rozporządzenia;
 10. Partner – adwokat lub radca prawny współpracujący z AirCompensa, reprezentujący Użytkownika w negocjacjach z Przewoźnikiem oraz w postępowaniu przed sądem;
 11. Pełnomocnictwo – dokument upoważniający AirCompensa lub Partnera do reprezentowania Użytkownika wobec Przewoźnika oraz przed sądami i innymi organami administracji publicznej w celu uzyskania Odszkodowania;
 12. Formularz – formularz informacyjny  przesłany przez Użytkownika oraz w imieniu pozostałych pasażerów za pośrednictwem serwisu internetowego www.aircompensa.com;
 13. Wynagrodzenie – kwota pieniężna należna AirCompensa w wysokości 20% brutto albo 15% (gdy wniosek obejmuje co najmniej dziesięć osób), z przyznanego Odszkodowania z tytułu obsługi Użytkownika, potrącana z wypłaconego AirCompensa Odszkodowania lub podlegająca uiszczeniu przez Użytkownika w przypadku bezpośredniej wypłaty odszkodowania   
 14. Koszty Procesu – koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu klauzulowym, zasądzone przez Sąd na rzecz Użytkownika, w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa w egzekucji.

§ 2

[Oświadczenia i Obowiązki]

 1. AirCompensa świadczy usługi w zakresie uzyskiwania Odszkodowania na rzecz Użytkownika od Przewoźnika.
 2. Użytkownik przesyłając Formularz oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz potwierdza prawdziwość zawartych w nim informacji, a także wszystkich informacji przekazywanych AirCompensa w zakresie świadczonej usługi.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę Współpasażerów na dochodzenie przez AirCompensa należnego im Odszkodowania oraz, że  zapoznali się oni z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują go. 
 4. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Użytkownik oraz Współpasażer oświadcza jednocześnie, że jego Roszczenie przysługujące wobec Przewoźnika nie zostało dotychczas zaspokojone, nie jest dochodzone przez osobę trzecią oraz nie wygasło.
 5. Użytkownik oświadcza, że po wypełnieniu i przesłaniu Formularza nie będzie dochodził odszkodowania od Przewoźnika z pominięciem AirCompensa, ani za pośrednictwem osoby trzeciej.
 6. Użytkownik oświadcza, że niezwłocznie poinformuje AirCompensa o podjęciu bezpośredniego kontaktu przez Przewoźnika oraz o wypłacie odszkodowania.
 7. AirCompensa nie pobiera żadnych opłat w związku z przesłaniem przez Użytkownika Formularza.
 8. AirCompensa ma prawo weryfikować informacje przesłane przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku bezzasadności Roszczenia AirCompensa bez zbędnej zwłoki poinformuje Użytkownika o wynikach weryfikacji oraz odmówi prowadzenia dalszych działań zmierzających do odzyskania Odszkodowania.
 9. AirCompensa może zobowiązać Użytkownika do przesłania listownie oryginałów wszelkich dokumentów oraz udzielania niezbędnych informacji w celu odzyskania Odszkodowania.

§ 3

[Procedura]

 1. AirCompensa po wypełnieniu Formularza przez Użytkownika, w wiadomości e-mail przekaże Użytkownikowi dokument Cesji lub Pełnomocnictwa, który ten zobowiązany jest odesłać podpisany i zeskanowany (fotokopia).
 2. Pełnomocnictwo udzielone zostaje współpracującemu z AirCompensa Partnerowi, który występuje w imieniu Użytkownika i Współpasażera z wezwaniem do zapłaty do Przewoźnika.
 3. Użytkownik niezwłocznie przesyła uzupełnione i podpisane Pełnomocnictwa albo Cesję na adres office@aircompensa.com
 4. W przypadku zgłoszenia na jednym Formularzu przez Użytkownika większej ilości osób należy przesłać odpowiednią liczbę dokumentów Cesji lub Pełnomocnictwa podpisanych przez wskazane w Formularzu osoby.
 5. Jeżeli pasażerem była osoba małoletnia w jej imieniu Cesję lub Pełnomocnictwo podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.
 6. AirCompensa zobowiązuje się w ramach zawartej Cesji lub udzielonego Pełnomocnictwa podejmować z należytą starannością wszelkie działania w celu uzyskania/odzyskania od Przewoźnika Odszkodowania, w tym prowadzenia negocjacji z Przewoźnikiem.
 7. Użytkownik po zawarciu Cesji lub podpisaniu Pełnomocnictwa zobowiązuje się do zaniechania wszelkich kontaktów z Przewoźnikiem dotyczących Roszczenia oraz wypłaty Odszkodowania, a o każdej próbie kontaktu zobowiązuje się poinformować AirCompensa.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie przyjmować żadnych świadczeń zastępczych od Przewoźników, w tym w postaci kuponów.
 9. W przypadku braku przesłanek do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego AirCompensa poinformuję o tym fakcie Użytkownika nie później niż
  1 miesiąc przed upływem okresu przedawnienia roszczenia.

§ 4

[Wynagrodzenie]

 1. AirCompensa za świadczone na rzecz Użytkownika usługi otrzymuje Wynagrodzenie wyłącznie w przypadku uzyskania od Przewoźnika Odszkodowania.
 2. Użytkownik wyraża zgodę, aby Odszkodowanie zostało wypłacone przez Przewoźnika na rachunek bankowy AirCompensa.
 3. Użytkownik wyraża zgodę, aby wynagrodzenie potrącane zostało przez AirCompensa z Odszkodowania wypłaconego na rachunek bankowy AirCompensa.
 4. W przypadku bezpośredniej wypłaty Odszkodowania na rachunek bankowy Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania AirCompensa o dacie i wysokości otrzymanego Odszkodowania oraz do zapłaty Wynagrodzenia w terminie i na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez AirCompensa.
 5. Odszkodowanie wypłacane jest Użytkownikowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w PLN, EUR, USD w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania Odszkodowania na rachunku bankowym AirCompensa.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania rachunku bankowego stanowiącego ostateczny ciąg cyfr umożliwiający wykonanie przelewu. AirCompensa nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie rachunku bankowego przez Użytkownika.
 7. Kwota Wynagrodzenia nie uwzględnia ewentualnej prowizji banku Użytkownika za przelewy i konwersje walutowe powstałe również na wcześniejszym etapie.

§ 5

[Postępowanie przed Sądem lub innym organem]

 1. W przypadku odmowy wypłaty Odszkodowania przez Przewoźnika AirCompensa lub Partner może wystąpić w imieniu i na rzecz Pasażera o zaspokojenie Roszczenia na drodze postępowania sądowego lub administracyjnego lub mediacyjnego.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz oraz udzielając stosownego Pełnomocnictwa wyraża zgodę na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przez Partnera. 
 3. AirCompensa nie obciąża Użytkownika żadnymi dodatkowymi kosztami w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, w szczególności kosztami obsługi prawnej świadczonej przez Partnera (reprezentacja przed sądem).
 4. Partner w uzgodnieniu z AirCompensa jest uprawniony do podjęcia decyzji i wyborze daty wniesienia pozwu do właściwego sądu. 
 5. Z tytułu zapewnienia obsługi prawnej Użytkownikowi przez Partnera AirCompensa jest wyłącznie uprawniona do otrzymania zasądzonych przez Sąd od strony pozwanej Kosztów Procesu, które stanowią dodatkowy składnik Wynagrodzenia w przypadku ich zasądzenia od Przewoźnika.
 6. Użytkownik upoważnia Partnera do wskazania rachunku bankowego AirCompensa jako właściwego do zwrotu Kosztów Procesu.
 7. AirCompensa zobowiązuje się pokryć koszty zasądzone od Użytkownika na rzecz Przewoźnika, w przypadku niekorzystnego dla niego wyroku.
 8. Odsetki ustawowe za opóźnienie przysługują Użytkownikowi w całości, z tym że zwiększają podstawę Odszkodowania, od którego liczone jest Wynagrodzenie AirCompensa.

§ 6

[Ochrona danych osobowych]

 1. Wszystkie dane osobowe gromadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), innymi właściwymi przepisami ochrony danych oraz Polityką Prywatności.
 2. AirCompensa jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Użytkownik. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie Partnerom w związku z dochodzeniem Roszczeń na podstawie Umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności AirCompensa.

§ 7

[Polecenie]

 1. AirCompensa przyzna Użytkownikowi bonus w wysokości 50 zł w przypadku polecenia osobie trzeciej usług AirCompensa.
 2. Warunkiem otrzymania bonusu jest wskazanie przez nowego Użytkownika w czasie wypełniania Formularza imienia nazwiska oraz adresu email Użytkownika polecającego, który korzystał z usług AirCompensa.
 3. Bonus nie zostanie przyznany Użytkownikowi tego samego lotu, co nowy Użytkownik.
 4. Wypłata bonusu nastąpi wyłącznie w terminie 14 dni od daty zaksięgowania Odszkodowania na rachunku bankowym AirCompensa  przyznanego nowemu Użytkownikowi lub zapłaty faktury VAT przez Użytkownika.

§ 8

[Oferta specjalna]

 1. Oferta specjalna jest limitowana i kierowana wyłącznie do wybranych przez AirCompensa Użytkowników. 
 2. AirCompensa zobowiązuje się do wypłaty Użytkownikowi równowartości 50% brutto przysługującego mu Odszkodowania do 3 dni roboczych od daty otrzymania oryginału Cesji.
 3. Wypłata nastąpi niezależnie od decyzji Przewoźnika o wypłacie Odszkodowania, AirCompensa ponosi ryzyko odmowy wypłaty Odszkodowania przez Przewoźnika.

§ 9

[Odstąpienie i rozwiązanie Umowy]

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przesłanego na adres office@aircompensa.com.
 2. AirCompensa może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy w trakcie weryfikacji informacji przesłanych w Formularzu zostanie stwierdzone, że dane są nieprawdziwe lub Użytkownik zataił istotne fakty.

§ 10

[Postanowienia dodatkowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.