Regulamin

§ 1

[Definicje]

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego AirCompensa.com. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zdefiniowane poniżej terminy należy rozumieć w następujący sposób:

 1. AirCompensa – Łukasz Kuca Bdb Investments ul. Nowomiejska 9, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361821946
 2. Rozporządzenie (WE) 261/2004: Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i odwołania lub dużego opóźnienia lotów
 3. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz współpasażerowie wskazani w Formularzu
 4. Roszczenie – uprawnienie przysługujące Użytkownikowi zgodnie z art. 7, art. 8 i art. 9 Rozporządzenia
 5. Zwrot Kosztów – kwota pieniężna przysługująca Użytkownikowi z tytułu poniesionych kosztów nowej rezerwacji (biletu), poniesionych kosztów posiłków i napojów, transportu z/na lotnisko oraz noclegu w oczekiwaniu na lot, a wypłacona AirCompensa lub bezpośrednio Użytkownikowi
 6. Przewoźnik – oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencje na prowadzenie działalności
 7. Cesja – Umowa Cesji zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a AirCompensa na podstawie, której Użytkownik przelewa na rzecz AirCompensa całość przysługującego wobec Przewoźnika Roszczenia 
 8. Umowa – wzajemne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem, a AirCompensa zawarte z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika, w ramach Umowy może zostać zawarta Cesja.
 9. ULC – organ właściwy miejscowo odpowiedzialny za wykonywanie postanowień Rozporządzenia
 10. Odszkodowanie – oznacza kwotę pieniężną wypłaconą AirCompensa lub bezpośrednio Użytkownikowi zgodnie z przepisami Rozporządzenia z tytułu opóźnionego lotu, odwołanego lotu, odmowy przyjęcia na pokład
 11. Partner – adwokat lub radca prawny współpracujący z AirCompensa reprezentujący Użytkownika w negocjacjach z Przewoźnikiem i przed sądem.
 12. Pełnomocnictwo – dokument upoważniający AirCompensa lub Partnera do reprezentowania Użytkownika wobec Przewoźnika oraz przed sądami i innymi organami administracji publicznej w celu uzyskania Odszkodowania 
 13. Formularz – formularz informacyjny  przesłany przez Użytkownika oraz w imieniu pozostałych pasażerów za pośrednictwem serwisu internetowego www.aircompensa.com
 14. Wynagrodzenie – kwota pieniężna należna AirCompensa w wysokości 20% brutto przyznanego Użytkownikowi Odszkodowania oraz Zwrotu Kosztów. Wynagrodzenie potrącane jest z wypłaconego AirCompensa Odszkodowania lub podlega uiszczeniu przez Użytkownika w przypadku bezpośredniej wypłaty odszkodowania.   
 15. Koszty Procesu – koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty                     zastępstwa procesowego w postępowaniu klauzulowym zasądzone przez Sąd na rzecz Użytkownika, w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa w egzekucji.


§ 2

[Oświadczenia i Obowiązki]

 1. AirCompensa świadczy usługi w zakresie odzyskiwania Odszkodowania na rzecz Użytkownika od Przewoźnika.
 2. Użytkownik przesyłając Formularz oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz potwierdza prawdziwość zawartych w nim informacji, a także wszystkich informacji przekazywanych AirCompensa.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę Współpasażerów na dochodzenie przez AirCompensa należnego im Odszkodowania oraz, że  zapoznali się oni z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują go.
 4. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Użytkownik oraz Współpasażer oświadcza jednocześnie, że jego Roszczenie przysługujące wobec Przewoźnika nie zostało dotychczas zaspokojone, ani nie jest dochodzone przez osobę trzecią.
 5. AirCompensa nie pobiera żadnych opłat w związku z przesłaniem przez Użytkownika Formularza.
 6. AirCompensa ma prawo badać informacje przesłane przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku bezzasadności Roszczenia AirCompensa bez zbędnej zwłoki poinformuje Użytkownika o wynikach weryfikacji oraz odmówi prowadzenia dalszych działań.
 7. AirCompensa może zobowiązać Użytkownika do przesłania oryginałów wszelkich dokumentów oraz udzielania niezbędnych informacji w celu uzyskania Odszkodowania.

§ 3

[Procedura]

 1. AirCompensa po wypełnieniu Formularza w wiadomości e-mail udostępni Użytkownikowi dokument Cesji lub Pełnomocnictwa, który ten zobowiązany jest odesłać podpisany i zeskanowany (fotokopia). 
 2. Pełnomocnictwo udzielone zostaje współpracującemu z AirCompensa Partnerowi, który wystąpi w imieniu Użytkownika i Współpasażera z wezwaniem do zapłaty do Przewoźnika.
 3. W przypadku zgłoszenia na jednym Formularzu przez Użytkownika większej ilości osób należy przesłać odpowiednią liczbę dokumentów Cesji lub Pełnomocnictwa podpisanych przez wskazane w nich osoby.
 4. Jeżeli pasażerem była osoba małoletnia w jej imieniu Cesję lub Pełnomocnictwo podpisuje przedstawiciel ustawowy.
 5. AirCompensa zobowiązuje się w ramach zawartej Cesji lub udzielonego Pełnomocnictwa podejmować z należytą starannością wszelkie działania w celu uzyskania od Przewoźnika Odszkodowania, w tym prowadzenia negocjacji z Przewoźnikiem.
 6. Użytkownik po zawarciu Cesji lub podpisaniu Pełnomocnictwa zaniecha wszelkich kontaktów z Przewoźnikiem dotyczących Roszczenia oraz wypłaty Odszkodowania, a o każdej próbie kontaktu zobowiązuje się poinformować AirCompensa.
 7. Użytkownik zobowiąże się nie przyjmować żadnych świadczeń zastępczych od Przewoźników w postaci kuponów etc.
 8. W przypadku braku przesłanek do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego AirCompensa poinformuję o tym fakcie Użytkownika nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu przedawnienia roszczenia.


§ 4

[Wynagrodzenie]

 1. AirCompensa za świadczone na rzecz Użytkownika usługi otrzymuje Wynagrodzenie wyłącznie w przypadku uzyskania od Przewoźnika Odszkodowania oraz Zwrotu Kosztów.
 2. Użytkownik wyraża zgodę, aby Odszkodowanie oraz Zwrot Kosztów zostało wypłacone przez Przewoźnika na rachunek bankowy AirCompensa.
 3. Wynagrodzenie wypłacane jest na rachunek bankowy AirCompensa.
 4. W przypadku bezpośredniej wypłaty Odszkodowania lub Zwrotu Kosztów na rachunek bankowy Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania AirCompensa o wysokości otrzymanego Odszkodowania oraz Zwrotu Kosztów i  zapłaty Wynagrodzenia w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez AirCompensa.
 5. Odszkodowanie i Zwrot Kosztów wypłacane jest Użytkownikowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w PLN, EUR, USD w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania Odszkodowania na rachunku bankowym AirCompensa.
 6. Użytkownik zobligowany jest do wskazania rachunku stanowiącego ostateczny ciąg cyfr umożliwiający wykonanie przelewu. AirCompensa nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie rachunku bankowego przez Użytkownika.
 7. Kwota nie uwzględnia ewentualnej prowizji banku Użytkownika za przelewy i konwersje walutowe powstałe również na wcześniejszym etapie.

§ 5

[Postępowanie przed Sądem lub innym organem]

 1. W przypadku odmowy wypłaty Odszkodowania oraz Zwrotu Kosztów przez Przewoźnika, albo braku udzielenia odpowiedzi przez Przewoźnika AirCompensa lub Partner może wystąpić w imieniu Pasażera o zaspokojenie Roszczenia na drodze postępowania sądowego lub administracyjnego lub mediacyjnego.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz wyraża zgodę na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przez Partnera.
 3. AirCompensa nie obciąża Użytkownika żadnymi dodatkowymi kosztami w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, w szczególności kosztami obsługi prawnej świadczonej przez Partnera (reprezentacja przed sądem).
 4. AirCompensa jest uprawniona do podjęcia decyzji i wyborze daty wniesienia pozwu do właściwego sądu.
 5. AirCompensa z tytułu zapewnienia obsługi prawnej Użytkownikowi jest wyłącznie uprawniona do otrzymania zasądzonych przez Sąd od strony pozwanej Kosztów Procesu, które stanowią dodatkowy składnik Wynagrodzenia w przypadku ich zasądzenia od Przewoźnika.
 6. Użytkownik upoważnia Partnera do wskazania rachunku bankowego AirCompensa do zwrotu Kosztów Procesu.
 7. AirCompensa zobowiązuje się pokryć koszty zasądzone od Użytkownika na rzecz Przewoźnika, w przypadku niekorzystnego dla niego wyroku.
 8. Odsetki ustawowe za opóźnienie przysługują Użytkownikowi w całości, z tymże zwiększają wysokość Odszkodowania, od którego liczone jest Wynagrodzenie AirCompensa.


§ 6

[Ochrona danych osobowych]

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AirCompensa wszelkich danych osobowych dostarczonych na rzecz AirCompensa w celu realizacji Umowy.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) AirCompensa jest administratorem danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym z dochodzeniem Roszczeń na podstawie Umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. AirCompensa może przekazać dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę lub:
 1. służy to bezpośredniemu celowi, związanemu z celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane;
 2. jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy na rzecz Użytkownika;
 3. jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź AirCompensa zostało do tego zobowiązane przez organ administracji lub sąd.
 1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności AirCompensa.

§ 7

[Polecenie]

 1. AirCompensa przyzna Użytkownikowi bonus w wysokości 50 zł w przypadku polecenia osobie trzeciej usług AirCompensa.
 2. Warunkiem otrzymania bonusu jest wskazanie przez nowego Użytkownika w czasie wypełniania Formularza imienia nazwiska oraz adresu email Użytkownika polecającego, który korzystał z usług AirCompensa. 
 3. Bonus nie zostanie przyznany Użytkownikowi tego samego lotu, co nowy Użytkownik.
 4. Wypłata bonusu nastąpi wyłącznie w terminie 14 dni od daty zaksięgowania Odszkodowania na rachunku bankowym AirCompensa  przyznanego nowemu Użytkownikowi lub zapłaty faktury VAT przez Użytkownika.

§ 8

[Oferta specjalna]

 1. Oferta specjalna jest limitowana wyłącznie do wybranych przez AirCompensa Użytkowników, którym niniejsza oferta został wprost zaproponowana.
 2. AirCompensa zobowiązuje się do wypłaty Użytkownikowi równowartości 50% brutto przysługującego mu Odszkodowania do 3 dni roboczych od daty otrzymania oryginału Cesji.
 3. Wypłata nastąpi niezależnie od decyzji Przewoźnika o wypłacie Odszkodowania, AirCompensa ponosi ryzyko odmowy wypłaty Odszkodowania przez Przewoźnika.

§ 9

[Odstąpienie i rozwiązanie Umowy]

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. AirCompensa może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy w trakcie weryfikacji informacji przesłanych w Formularzu zostanie stwierdzone, że dane są nieprawdziwe.


§ 10

[Postanowienia dodatkowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Użytkownika.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dn. 07.08.2022 r.