zmiana planu podróży

Nie kupuj biletów na własną rękę

Odwołanie lotu rodzi po stronie przewoźnika obowiązek wypłaty odszkodowania za lot, chyba że może on dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Niezależnie od powyższego w przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a zmianą planu podróży do miejsca docelowego. Dla pasażera rezygnującego z lotu opłacalny jest zwrot kosztów biletu. Z kolei pasażer, który zamierza dotrzeć do miejsca docelowego powinien wybrać zmianę planu podróży.

Prawo pasażera do wyboru

Podkreślenia wymaga, że decyzja należy wyłącznie do pasażera. Wybór jednej z opcji pozbawia pasażera skorzystania z drugiej opcji, dlatego wybór należy dobrze przemyśleć. W sprawie będącej kanwą poniższego wyroku pasażer wystąpił do przewoźnika o zwrot ceny biletu. Po czym na własną rękę kupił bilety na lot alternatywny. Po dotarciu do miejsca docelowego zażądał zwrotu ceny nowych biletów. Powództwo w tym zakresie zostało oddalone ponieważ dokonał wyboru, który pozbawił go możliwości żądania od przewoźnika zapewnienia alternatywnego lotu.

Powód nie skorzystał z opcji zmiany planu podróży przez przewoźnika, przewoźnik nie wskazał mu też biletów które powinien zakupić – pozwany przewoźnik nie jest tym samym zobowiązany do pokrywania należności za bilety zakupione przez powoda na własną rękę. Powództwo w tej części podlegało zatem oddaleniu – co znalazło wyraz w punkcie drugim wyroku.

Przewoźnik nie jest uprawniony do dokonania wyboru za pasażera. Niestety bardzo często zdarza się, że przewoźnicy po odwołaniu lotu automatycznie dokonuje zwrotu kosztów biletu stawiając pasażera przed faktem dokonanym. W tej sytuacji pasażer powinien wprost wskazać, że żąda zmiany planu podróży, a nie zwrotu ceny zakupionych biletów.

Brak kontaktu z przewoźnikiem

W przypadku odwołania lotu i braku kontaktu ze strony przewoźnika pasażer zmuszony jest do niezwłocznego podejmowania decyzji w zakresie zakupu nowych biletów. W tej sytuacji pasażer ma prawo do zakupu biletów na własną rękę. Niemniej przed zakupem biletów należy podjąć próbę kontaktu z przewoźnikiem, ponieważ może on zaproponować alternatywny lot. Opisana sytuacja braku zmiany planu podróży ma miejsce zwłaszcza w przypadku tanich przewoźników.

Powodowie w niniejszym postępowaniu nie domagali się zwrotu kwoty na zakup biletów na trasie K. – B., a jedynie zwrotu kosztów podróży odbytej w związku ze zmianą planu podróży do miejsca docelowego, który sami sobie zorganizowali, choć na przewoźniku ciążył obowiązek przedstawienia powodom wyjaśnień dotyczących możliwości alternatywnego połączenia (art. 5 ust 2 Rozporządzenia).

Po podróży pasażer może zażądać zwrotu ceny nowych biletów. W tym celu pasażer powinien przedstawić fakturę wskazującą cenę nowych biletów. Cena nowych biletów nie powinna być wygórowana w stosunku do dostępnych w ofercie biletów na dany dzień. Jeśli przewoźnik odmawia zwrotu ceny nowych biletów zasadnym jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.