odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje, gdy lot nie odbył się chociaż był uprzednio planowany i zarezerwowano na niego przynajmniej jedno miejsce. Za lot uznajemy natomiast operację transportu lotniczego wykonywanego pomiędzy portem wylotu, a portem docelowym niezależnie od ilości odcinków.

Operacja transportu lotniczego to operacja wynikająca z rozkładu lotów oznaczona numerem. Odwołanie oznacza, zatem rezygnację przewoźnika z wykonywania lotu przewidzianego rozkładem. O odwołaniu lotu nie przesądza informacja umieszczona na monitorach lotniskowych, ani czas odlotu, który może zwiększyć się nawet o dobę, ani tym bardziej wydanie nowych kart pokładowych.  Najistotniejsza jest zmiana rezerwacji pasażera na inny lot wynikający z rozkładu. Pasażer otrzymuje również informacje, że dany lot został odwołany. W przypadku lotów code share jeden lot może posiadać kilka numerów lotu. W tej sytuacji istotne jest ustalenie numeru lotu przewoźnika, który wykonał faktycznie dany lot.

Za lot odwołany uznać należy również taki, który wystartował z portu wylotu, a następnie powrócił. Po drugie za lot odwołany uznaje się lot przekierowany na inne lotnisko nieodpowiadające portowi docelowemu. Powyższe uwidacznia, że o odwołaniu lotu możemy mówić, gdy zaplanowana operacja transportu lotniczego na trasie wyznaczonej przez przewoźnika nie doszła do skutku, a pasażer nie wyraził zgody na zmianę planu podróży.

Odwołanie lotu, a informacja od przewoźnika?

O odwołaniu lotu przewoźnik powinien poinformować niezwłocznie pasażera, niezależnie od kanału za pośrednictwem, którego dokonał on zakupu biletu. Bez znaczenia pozostaje czy bilet został zakupiony bezpośrednio u linii lotniczej czy przez OTA (online travel agency). Niemniej rozporządzenie ustala sztywne terminy, od których uzależniony jest zakres przyznanych pasażerowi praw. Odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje , gdy pasażera powiadomiono o odwołaniu, co najmniej 14 dni przed datą lotu. Natomiast w przypadku poinformowania w terminie od 14 do 7 dni, odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje, jeżeli czas wylotu nie przekracza dwóch godzin przed planowanym wylotem i dotarcie do portu docelowego w czasie nieprzekraczającym 4 godzin po dacie planowanego wylotu. W przypadku okresu krótszego niż 7 dni, czas ten odpowiednio skraca się do godziny przy wylocie oraz dwóch godzin przy przylocie. Odszkodowanie, bowiem stanowi rekompensatę za stratę czasu, ale ograniczoną cezurami czasowymi. Pamiętać należy, aby  przed wystąpieniem z roszczeniem przejrzeć dokładnie skrzynkę pocztową.

Odszkodowanie za odwołany lot?

Odszkodowanie za odwołany lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.

D0 – 1500 km -250 EUR

Do – 3500 km – 400 EUR oraz loty wewnątrz UE

Powyżej – 3500 km – 600 EUR

Obliczanie odległości po ortodromie

Odległość między portami liczymy po ortodromie czyli najkrótszej trasie wytyczonej na mapie między dwoma lotniskami. W przypadku lotu, który składa się z kilku odcinków przy obliczaniu długości  bierzemy jedynie odległość między portem wylotu, a ostatecznym portem docelowym. W związku z powyższym w przypadku kilku odcinków trasę liczymy tak jakby był to lot bezpośredni. Wysokość odszkodowania zależy wyłącznie od odległości. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Obsługujący przewoźnik

Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi obsługujący przewoźnik czyli przewoźnik, który wykonał dany lot i jest związany z pasażerem umową. W przypadku lotów łączonych jeśli lot jest na jednym bilecie odpowiedzialność ponosi każdy przewoźnik według pasażera. Obsługującym przewoźnikiem jest bowiem przewoźnik, który zawarł z przewoźnikiem umowę, a także ten, który w imieniu osoby posiadającej umowę z pasażerem dobrowolnie wykonuje zobowiązania wynikające z tej umowy. Jest to znaczne ułatwienie dla pasażerów, którzy mogą pozwać dowolnego przewoźnika.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za odwołany lot?

Odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje, gdy przyczyną odwołania lotu było wystąpienie nadzwyczyjanych okoliczności, których wystąpienia nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Warunkiem uzyskania odszkodowania za lot jest zatem zbadanie przyczyn odwołania i ustalenie czy jego przyczyną były nadzwyczajne okoliczności.

Czym są nadzwyczajne okoliczności?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, aby dane zdarzenie można było zakwalifikować za nadzwyczajną okoliczność musi spełnić kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze musi wpisywać się w ramy normalnego wykonywania działalności, a po drugie przewoźnik musi mieć możliwość nad nim kontroli. O tym czy dane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności decyduje charakter zdarzenia. Jeśli ma charakter wewnętrzny w stosunku do przewoźnika, a więc stanowi nieodparty i element prowadzonej działalności, to znaczy że wpisuje się w ramy normalnej działalności. Przykładem jest strajk własnych pracowników czy usterka techniczna samolotu. Odpowiednio strajk kontrolerów lotu, jak i usterka spowodowana zderzeniem samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność, gdyż źródło danego zdarzenia ma charakter zewnętrzny do przewoźnika. Każdy przypadek jest inny, dlatego dokładna weryfikacja sprawy pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie czy odszkodowanie za odwołany lot przysługuje.

Odwołanie lotu – COVID19

Odwołanie lotu spowodowane koronawirusem to skrót myślowy. Tym samym istotne jest ustalenie czy do odwołania lotu doszło w wyniku decyzji biznesowej przewoźnika. W pierwszej sytuacji nie jest to nadzwyczajna okoliczność, gdyż jej źródłem jest sposób organizacji przewoźnika. W drugiej sytuacji odszkodowanie zazwyczaj przysługuje. Pamiętać należy, że przewoźnik nie wypłaci odszkodowania za odwołany lot jeśli poinformuje o odwołaniu, co najmniej 14 dni przed datą lotu.

Podsumowanie

Jeśli Twój lot został odwołany zachęcamy do wypełnienia na naszej stronie formularza. Zajmiemy się za Ciebie wszelkimi niezbędnymi formalnościami w celu dochodzenia odszkodowania za odwołany lot. AirCompensa uzyskuje odszkodowania za odwołany lot od przewoźników na każdym etapie postępowania także, gdy przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, aby działania podejmować niezwłocznie, ponieważ roszczenie o odszkodowanie za lot ulega przedawnieniu. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. FB.