opóźniony lot

Rozporządzenie (WE) 261/2004 – pytania i odpowiedzi

Rozporządzenie (WE) 261/2004 stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania od przewoźnika.

 1. Jaka jest podstawa prawna obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony lot?

Podstawą do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.

 1. Kto odpowiada za opóźniony lot?

Odpowiedzialność odszkodowawczą za opóźniony lot ponosi obsługujący przewoźnik, to jest przewoźnik wykonujący dany lot oraz związany jest umową z pasażerem. Obsługującym przewoźnikiem jest również przewoźnik, który nie był związany umową z pasażerem, ale w jego imieniu wykonuje lot. Ustalenie obsługującego przewoźnika następuje po numerze biletu np. LO23 – LOT, ENT7008 – Enter Air, AMQ579 – AMC Aviation.

 1. Kto ponosi odpowiedzialność za opóźniony lot przewoźnik czy biuro podróży?

Odpowiedzialność za opóźniony lot ponosi zawsze obsługujący przewoźnik i to on jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za lot.

 1. Co przysługuje za opóźniony lot?

Z tytułu opóźnionego lotu o co najmniej 3 godziny pasażerowi przysługuje odszkodowanie. Jeżeli odległości nie przekracza 1500 km pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku, gdy lot odbywa się w granicach UE lub odległość nie przekracza 3500 km pasażer otrzymuje 400 EUR. Z kolei odszkodowanie w wysokości 600 EUR przysługuje przy odległości powyżej 3500 km. W przypadku lotu powyżej 3500 km odszkodowanie może zostać obniżone o 50 % jeżeli opóźnienie nie przekracza 4 godzin.

 1. Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie przysługuje, gdy lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny oraz opóźnienie nie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Za nadzwyczajne okoliczności uznawane są wszelkie okoliczności, które nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności. Ocena jest czysto kazuistyczna. I tak usterka techniczna, system rotacji, choroba pilota czy upływ czasu pracy załogi nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność podobnie jak uderzenie pojazdu ze schodami w samolot. Z kolei uszkodzenie opony na pasie startowym spowodowane leżącymi na pasie odłamkami stanowi nadzwyczajną okoliczność.

 1. Gdzie sprawdzić opóźnione loty?

Opóźniony lot, czyli czas opóźnienia można sprawdzić na flightradar24 lub na stronie danego lotniska.

 1. Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Warunkiem uzyskania odszkodowania jest przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego bezpośrednio u przewoźnika lub przy pomocy AirCompensa, która zajmie się wszelkimi formalnościami.

 1. Jak zgłosić reklamację za opóźniony lot?

Złożenie reklamacji zależy od przewoźnika. Spora część przewoźników udostępnia do wypełnienia formularz na stronie internetowej. Z kolei inni wymagają przesłania dokumentów drogą listowną na adres siedziby spółki lub oddziału. Najistotniejsze, aby dysponować potwierdzeniem odbioru.

 1. Czy odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje również dla dziecka?

Tak, pod warunkiem, że przelot był odpłatny.

 1. Czy odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje również dla pracownika?

Tak, odszkodowanie otrzymuje wyłącznie pasażer niezależnie od osoby kupującej bilet.

 1. Kiedy roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot się przedawnienia?

Roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot, co do zasady przedawnia się z upływem roku od daty lotu. Podstawą ustalenia terminu na wytoczenie powództwa jest Rozporządzenie (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 umowa przewozu osób podlega prawu państwa, w którym podróżny ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że w tym samym państwie znajduje się miejsce wyjazdu lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli warunki te nie są spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu przewoźnika. Do ustalenia terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za lot wymagane jest zatem ustalenie miejsca zamieszkania pasażera i miejsca wylotu oraz przylotu. Jeśli miejsce zamieszkania jest również miejscem przylotu albo wylotu stosujemy termin przedawnienia obowiązujący w miejscu zamieszkania. Jeżeli jednak pasażer zamieszkuje w innym państwie niż miejsce wylotu lub przylotu stosujemy prawo materialne obowiązujące w miejscu siedziby przewoźnika (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 września 2018 r. o sygn. XXVII Ca 1241/18). Odmienna sytuacja następuje, gdy strony umowy przewozu dokonały wyboru innego prawa. W tym przypadku termin przedawnienia oblicza się w oparciu o prawo uzgodnione w treści umowy przewozu, co może wpłynąć na wydłużenie terminu przedawnienia w stosunku do terminu wynikającego z przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 593/2008.

 1. Czy odszkodowanie uzależnione jest od rodzaju przewoźnika?

Nie. Odszkodowanie przysługuje zarówno od regularnego przewoźnika jaki tanich linii czy linii czarterowych. Pamiętać należy, że odszkodowanie nie przysługuje, gdy wylot nastąpił spoza UE do UE przewoźnikiem niewspólnotowym.

 1. Co zrobić, gdy przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania za lot powołując się na nadzwyczajne okoliczności?

Przewoźnik nie ma interesu, aby wypłacić odszkodowanie, dlatego może mijać się z prawdą. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania za lot pasażer może wystąpić na drogę sądową lub złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażera. W sytuacji, gdy przewoźnik proponuje ugodę można uznać, że odszkodowanie za lot przysługuje w całości. Z uwagi na nasze doświadczenie i dostępne bazy danych jesteśmy w stanie ocenić, czy odszkodowanie przysługuje pomimo negatywnej odpowiedzi przewoźnika. W większości spraw udaje nam się uzyskać odszkodowanie na drodze sądowej. W przypadku opóźnienia należy zrobić zdjęcia tablicy odlotów i przylotów, zachować karty, uzyskać informację u obsługi dotyczące przyczyn opóźnienia etc. Pamiętajcie nie ma już możliwości wniesienia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 1. Czy odszkodowanie przysługuje również za opóźniony lot z przesiadką?

Tak, opóźnienie obliczamy w miejscu docelowym wskazanym na bilecie. Opóźnienie liczymy zawsze w miejscu docelowym a nie przy wylocie.

 1. Czy do dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot wymagana jest karta pokładowa?

Nie, wystarczy potwierdzenie rezerwacji na lot.

 1. Co w sytuacji, gdy obsługujący przewoźnik nie udziela odpowiedzi?

Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Brak odpowiedzi traktuje się za uznanie reklamacji. Niemniej jest to domniemanie wzruszalne i nie przesądza o wypłacie odszkodowania. W tej sytuacji należy podjąć kroki prawne.

 1. Jaki sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy?

Właściwym jest sąd miejsca wylotu albo przylotu, albo siedziby przewoźnika.

 1. Ile czasu zajmuje dochodzenie odszkodowania od przewoźnika?

Od kilkunastu dni do kilku lat. Uzyskanie odszkodowania zależy od wielu czynników i jest to niekiedy długotrwały proces zwłaszcza na drodze sądowej.

 1. Tutaj jest miejsce na Twoje pytanie ?

….

Ocena czy w przysługuje odszkodowanie uzależniona jest od bardzo wielu czynników i może być rozpatrywana tylko w odniesieniu do konkretnych przypadków. Jeśli Twój lot był opóźniony  zachęcamy do wypełnienia formularza, a zajmiemy się wszelkimi formalnościami.