fbpx
klauzula wykonalności decyzja ULC

Nadanie klauzuli wykonalności decyzji ULC 

Nadanie klauzuli wykonalności decyzji (ULC) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwia wyegzekwowanie od przewoźnika lotniczego należnego odszkodowania za lot. W sprawach toczących się przed Komisją Ochrony Praw Pasażera zakończenie postępowania następuje w formie decyzji administracyjnej. Jeśli zgodnie z treścią decyzji na przewoźnika został nałożony obowiązek wypłat odszkodowania, a przewoźnik uchyla się od wypłaty odszkodowania, należy wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności decyzji administracyjnej.

Procedura o nadanie klauzuli wykonalności decyzji ULC

Warunkiem wystąpienia do sądu rejonowego z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności jest jej ostateczność (prawomocność). Jeśli przewoźnik złożył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, taka decyzja nie jest ostateczna. W celu uzyskania powyższego zaświadczenia pasażer powinien wystąpić do Urzędu listownie lub przez EPUAP o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji. Po jego otrzymaniu możliwe jest wniesienie wniosku do sądu. Do wniosku należy dołączyć oryginał decyzji i zaświadczenia oraz uiścić opłatę sądową.

Tytuł wykonawczy

Po nadaniu klauzuli wykonalności decyzji ULC dysponujemy tytułem wykonawczym, który umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko przewoźnikowi. Wszczęcie egzekucji następuje poprzez skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika właściwego miejscowo dla siedziby przewoźnika lub jego oddziału w Polsce. We wniosku należy wskazać dane dłużnika oraz sposób prowadzenia egzekucji. W przypadku przewoźników egzekucja kończy się zazwyczaj po zajęciu rachunku bankowego.

Złożenie wniosku o nadanie klauzuli decyzji ULC

Czas na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności decyzji ULC jest nieograniczony. Niemniej zachęcamy do podejmowania niezwłocznych działań. W przypadku posiadania decyzji zobowiązującej przewoźnika do wypłaty odszkodowania zachęcamy do wypełnienia wniosku na naszej stronie, a my zajmiemy się sprawą.