reklamacja opóźniony lot

Reklamacja o odszkodowanie za opóźniony lot

Wniesienie reklamacji o odszkodowanie za opóźniony lot jest obligatoryjnym warunkiem dochodzenia odszkodowania za lot na drodze sądowej lub przed Rzecznikiem Praw Pasażera. W przypadku odwołania lotu lub opóźnienia lotu pasażer musi złożyć reklamację u obsługującego przewoźnika. Reklamacja to innymi słowy żądanie wypłaty odszkodowania, które może zostać wniesione w postaci elektronicznej lub papierowej. Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane, gdy przewoźnik rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi zarówno pozytywnej jak i negatywnej oraz nie udzieli jakiejkolwiek odpowiedzi przez 30 dni. W przypadku braku odpowiedzi przyjmuje się, że przewoźnik uznał roszczenie, co nie oznacza automatycznego wygrania sprawy. Pamiętać należy, że niezależnie od odpowiedzi przewoźnika czas na wniesienie pozwu czy wniosku do Rzecznika Praw Pasażera wynosi rok od daty lotu, ponieważ w Polsce po tym okresie roszczenie ulega przedawnieniu.

Z uwagi na konieczność udowodnienia wyczerpania postępowania reklamacyjnego, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wysłanie reklamacji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W treści reklamacji lub wezwania do zapłaty należy sprecyzować trasę, numer lotu jego datę oraz kwotę odszkodowania. Powyższe pozwoli na zidentyfikowanie zdarzenia przez przewoźnika. Konsekwencją niewyczerpania postępowania reklamacyjnego będzie odrzucenie pozwu lub zwrot wniosku od Rzecznika. W istocie może prowadzić to do utraty szansy na uzyskanie odszkodowania. Tym bardziej istotniejsze jest posiadanie potwierdzenia doręczenia reklamacji o odszkodowanie za opóźniony lot przez przewoźnika.

Wypłata odszkodowania za lot

Z powyższych względów zalecane jest jak najszybsze kierowanie reklamacji do przewoźnika. Nie należy oczekiwać do ostatniej chwili, ponieważ może zabraknąć czasu na przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. Pamiętać należy, że ustawa nie podaje terminu w jakim przewoźnik ma wypłacić odszkodowanie za lot, a przewoźnik nie musi podawać prawdziwej przyczyny opóźnienia lotu.  Niezależnie od obietnic przewoźnika należy podjąć działania przed upływem roku od daty lotu lub wypełnić formularz. Przewoźnik może uznać roszczenie o odszkodowanie i zobowiązać się do wypłaty odszkodowania. Oświadczenie o uznaniu roszczenia nie powinno budzić wątpliwości (podpis). W innym przypadku takie oświadczenie może okazać za niewystarczające dla sądu.

Share your thoughts